download 
 kreditni kalkulator
  e-banking
Kursna lista za efektivu 25.07.2014.
 KupovniProdajni
E M U    EUR114,7967118,0567
SVAJCARSKA CHF93,996197,8287
S A D    USD84,533187,6321
V.BRITANIJA GBP144,2286150,1095
Kompletna lista
Piraeus Bank

Euro krediti sa fiksnom kamatnom stopom u prve tri godine otplate kredita

Data/Images/eur_kredit_fix_s.jpg Euro krediti Piraeus banke sa fiksnom kamatom u prve 3 godine otplate kredita omogućavaju vam da pod povoljnijim uslovima plaćate robu i usluge i refinansirate sva vaša dugovanja, u ukupnom iznosu do 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U zavisnosti od vaših potreba možete se odlučiti za Euro gotovinske kredite sa fiksnom kamatnom stopom u prve tri godine otplate kredita koji vam omogućavaju kupovinu svih roba i usluga, na period do 6 godina, Euro kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom u prve tri godine kredita koji važi za sve bankarske i lizing proizvode i olakšava otplatu postojećih zaduženja, sa periodom otplate do 7 godina. Nakon tri godine otplate primenjuje se varijabilna kamatna stopa koja se sastoji od referentne kamatne stope 6m Euribor (Evropska međubankarska stopa) i fiksne marže banke.

Preduslovi za sve tipove Euro kredita sa fiksnom kamatnom stopom u prve 3 godine otplate kredita:

 • Kredit se odobrava državljanima Srbije, kao i stranim licima sa radnom i boravišnom dozvolom;
 • Strani državljani treba da obezbede jemca ili 110% gotovinskog obezbeđenja;
 • Podnosilac zahteva ne sme biti mlađi od 21 godine u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita;
 • Za klijente starije od 63 godine obavezan je jemac ili životno osiguranje sa premijom osiguranja plaćenom unapred;
 • Za klijente starije od 65 godina u momentu otplate kredita obavezno je životno osiguranje sa premijom osiguranja plaćenom unapred;
 • Za klijente bez tekućeg računa u Piraeus banci potreban jemac za kredite preko 6.000 evra;
 • Klijenti starosti između 21 i 24 godine potrebno je da imaju dve godine radnog staža u firmi u kojoj su trenutno zaposleni, u suprotnom neophodan je jemac;
 • Stalni radni odnos minimum 6 meseci ili radni staž od godinu dana u istoj firmi (određeni + neodređeni radni odnos);
 • Radni odnos na određeno minimum dve godine.

 

EURO KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM U PRVE 3 GODINE OTPLATE KREDITA
Rok otplate:
  Minimum 42 meseca
  Maksimum 72 meseca za gotovinski / 84 meseca refinansirajući
Tekući račun:
  Tekući račun nije obavezan. Ukoliko klijent otvori tekuću račun ostvaruje povoljnije uslove
Iznos kredita:
  500 - 15.000 EUR*
Instrumenti obezbeđenja:
 • Depozit minimum 30% (iz sopstvenih sredstava ili iz kredita isključivo u eurima)
 • Blanko menice i menične izjave
 • Uslovna administrativna zabrana
 • Jemac (u slučajevima propisanim kreditnom politikom Piraeus banke)
 • Osiguranje (u slučajevima propisanim kreditnom politikom Piraeus banke)
Kamata i metod obračuna kamate na obavezan depozit:
 • Nominalna kamata na obavezan depozit je 0,10%
 • Metod obračuna kamate na depozit: proporcionalna metoda
Način otplate:
  U jednakim mesečnim anuitetima, minimalno 20 EUR
Troškovi kredita:
  Fiksni troškovi:
 • Trošak obrade zahteva - 5 EUR
 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)
 • Provizija za puštanje kredita - 2% (jednokratno)
Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):

Naknada se može naplatiti samo ako se otplata izvrši u prve tri godine otplate kredita kada je kamatna stopa fiksna i to ukoliko je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od 1.000.000 RSD
  U prve tri godine otplate kredita
 • 1,00% od iznosa prevremene otplate, ukoliko je period prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od 1 godine
 • 0,5% od iznosa prevremene otplate, ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu kraći od 1 godine
 • 0% ukoliko se postojeći kredit refinansira novim kreditom PBBe
 • Nakon prve tri godine otplate kredita: 0%
Zatezna kamatna stopa
  U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl.glasnik RS", br.119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs.
Interkalarna kamata:
  Interkalarna kamata se oduzima od iznosa za puštanje
Kurs
 • za isplatu/otplatu:
  Zvanični srednji kurs NBS
 • za obračun provizija:
  Zvanični srednji kurs NBS

* Važi valutna klauzula – valuta evro

 


 

 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura
 7. Impressum